Tỉnh Tiền Giang đặt mục tiêu cả năm 2020 thu hút 30 dự án đầu tư vào ba vùng kinh tế-đô thị trọng điểm của tỉnh với tổng vốn đầu tư đạt gần 11.170 tỷ đồng. Tỉnh Tiền Giang đặt…