Kỷ niệm 10 thành lập công ty TNHH Cơ Khí Vận Tải Thuận Thành Phong.
Thuận Thành Phong – 10 năm một chặng đường